DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyKontakta
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks nya bok
 
Sök

Forskning

Introduktion | Uppsatser

Växtprocesser

Det växer överallt på vår jord - i våra skogar, på våra ängar, i havet och längs våra kuster. Växtprocesser pågår alltid i en jordmån och fortskrider så länge denna möjliggör detta. Ofta bildas därvid växande produkter och jordmånen förändras härigenom långsamt när växtprocesserna pågår, vilket kan leda till total utarmning av densamma.

Även kroppar utgör jordmån för växtprocesser. I den kroniskt sjukes kroppsvätskor och vävnader förekommer en utsådd av växande strukturer, ”frön”, från en attackerande växtlighet, som frodas så länge som omständigheterna medger detta. Växtprocesserna pågår så gott som alltid i blodet. Blodkropparna blir då förändrade, ofta sammanklumpade och blodet alltmer trögflytande. Cirkulationen i kärlsystemets alla periferier försämras, vilket leder till ökande växt ute i organen.

Beroende på var i kroppen växtprocessen väsentligen utbreder sig, kan individen uppleva att en symptombild successivt tar form till följd av att den sjukes organ och vävnader då kan utarmas och förändras, ibland till förödelse. En process, som finns beskriven redan på 1800-talet inom tysk och fransk mikrobiologi, men som ännu ej beskrivits i det moderna forskningsarbetet.Sedan 1970-talets slut har Dr Enby, i privat regi, forskat kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och förklara fenomenet kronisk sjukdom. Vad är den egentliga orsaken? Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd återföras på en gemensam nämnare?

I drygt 20 års tid har Dr Enby försökt få svar på frågan genom blodmikroskopering och blodanalys av tusentals patienter med alla typer av kroniska sjukdomar. Forskningsarbetet bekräftar att merparten av alla s k kroniker har växande strukturer i blod och fasta vävnader, vilket tidigare ej beskrivits i det moderna forskningsarbetet. Fynden är kontroversiella, men har ökat förståelsen för de kroniska sjukdomarnas uppkomst och utveckling och möjliggjort ett bättre ställningstagande i valet av till synes effektiva terapier.

Den etablerade sjukvården har ännu ej accepterat forskningen, men heller ej kunnat motbevisa den. Arbetet kommer med största sannolikhet att förändra synen på sjukdom, men är dock fortfarande i sin linda. Det som presenteras här kan sägas vara endast toppen på ett isberg.

Dr Enbys forskningsarbete presenteras här i åtta uppsatser.

Välkommen in!


 
 
 

© 2004 NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Karl Johansgatan 49 E · SE-414 55 Göteborg · Sverige
Telefon: +46-31-14 24 14 · Fax: +46-31-14 06 32 · E-mail: erik@enby.se
Webbsidan uppdaterades 2012-12-02